De renovatie van het Binnenhof gaat zeker twee jaar langer duren en is op zijn vroegst pas eind 2028 deels klaar. Het idee was eerst dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer eind 2026 zouden kunnen terugkeren naar hun oude werkplek.

De belangrijkste reden voor de vertraging is een tegenvaller wat betreft de technische ruimte van het Binnencomplex. Die ruimte voor de energievoorziening en technische installaties in een kelder onder het Binnenhofplein (het Opperhof) moet 70 procent groter worden dan voorzien.

De aanleg daarvan kost dus meer tijd en daardoor schuift alles op, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer laten weten. De bouw van de kelder neemt ook meer ruimte in dan gedacht, waardoor andere werkzaamheden niet meer gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, schrijft de minister.

Stikstof

Ook stikstof speelt een rol bij de vertraging. Een aantal graafwerkzaamheden kan onverwachts niet met elektrisch materieel worden gedaan, maar alleen met brandstofaangedreven machines (die stikstof uitstoten). Dit betekent dat andere werkzaamheden waarbij ook stikstof vrijkomt pas later kunnen beginnen, omdat de stikstofruimte beperkt is.

Ondertussen zijn er nieuwe natuurvergunningen aangevraagd, maar later dan gepland. Daar wordt nu op gewacht. Voor die tijd kunnen nieuwe werkzaamheden niet starten.

De Jonge maakt op dit moment geen melding van extra kosten. Al bij de sluiting van het Binnenhofcomplex in de zomer van 2021 werd duidelijk dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan begroot. In juli 2021 maakte het kabinet duidelijk dat het project geen 475 miljoen euro zou kosten, maar 718,9 miljoen. Later werd dit bedrag nog bijgesteld naar 749 miljoen euro.

Ondertussen lopen ook nog allerlei onderzoeken, die als het tegenzit tot meer vertraging kunnen leiden. Tot nu is bijvoorbeeld meer asbest gevonden in het gebouw van de Eerste Kamer dan bekend was. Ook blijken er meer luchtkanalen in het Tweede Kamergebouw te zitten dan voorzien, wat ertoe leidt dat het ontwerp aangepast moet worden.

Tijdens het onderzoek worden ook archeologische vondsten gedaan. Zo is er een kademuur uit de dertiende of veertiende eeuw gevonden. En bij onderzoek aan de buitenkant van een van de gebouwen bleek dat de gevel zeker 29 keer is overgeschilderd in de afgelopen 163 jaar.