Het is nu zeker dat de basisbeurs in het hoger onderwijs terugkomt. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd dat de beurs met ingang van het komende studiejaar weer wordt ingevoerd.

De beurs komt in de plaats van het leenstelsel, dat gold sinds 2015. Idee achter dat systeem was dat studenten met welgestelde ouders geen beurs meer kregen en dat met het bespaarde geld de kwaliteit van het onderwijs werd verbeterd,

Steeds meer kritiek

Maar in de loop van de tijd leverden steeds meer partijen kritiek op het leenstelsel: veel studenten bouwden hoge schulden op en dat leidde bij grote groepen tot stress. Ook de kwaliteitsimpuls bleef achter bij de verwachtingen.

Bij de laatste formatie spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie af dat er weer een basisbeurs voor alle studenten zou komen, met een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.

Beide Kamers met algemene stemmen voor

De Tweede Kamer stemde in februari met algemene stemmen in met het wetsvoorstel van minister Robbert Dijkgraaf om de beurs weer in te voeren en ook in de Eerste Kamer stemde niemand tegen. Het kabinet heeft 1 miljard euro uitgetrokken om studenten die onder het leenstelsel vielen enige compensatie te geven.

Het is vandaag de laatste dag van de oude Eerste Kamer. Vanmiddag neemt de senaat afscheid van de vertrekkende leden. Volgende week worden de nieuwe leden beëdigd.